Best practices

Enkele voorbeelden van projecten

Een bedrijf wil recycling van metalen met hoge gebruikswaarde uit elektronisch afval opstarten. Van een afgedankte koelkast wordt bijvoorbeeld het omhulsel versnipperd, de lak eraf gehaald etc. zodat enkele waardevolle metalen over blijven, klaar voor hergebruik. Het is een tamelijk arbeidsintensieve wijze van afvalverwerking. Hiervoor wil het bedrijf o.a. WSW’ers inzetten. Om het bedrijf te laten starten zijn investeringen noodzakelijk. De financiering komt van meerdere partijen w.o. PILON.

Een wafelbakker wil investeringen doen om kleine wafeltjes te kunnen bakken. De bank is niet bereid verdergaand te financieren. De belangrijkste drijfveer voor PILON om te participeren met risicodragend kapitaal is dat voor personen van de doelgroep dankzij die participatie en de uitbreiding van het assortiment van het bedrijf behoud van werk wordt gegarandeerd.

In de transportsector kampen bedrijven met de economische dwang om met zo goedkoop mogelijke chauffeurs te werken en die dienen zich veelal in Oost-Europa aan. Een transportbedrijf met warehousing heeft niet aan die beweging mee willen doen en heeft de werknemers uit de regio aangehouden. Er volgde een faillissement. Met eigen middelen volgde een doorstart. In 2013 deden zich mogelijkheden voor om te expanderen maar daarvoor moest geld geleend worden. Het bedrijf klopte aan bij de bank, er was enig eigen kapitaal en ook PILON participeert. Hierin wordt het belang gezien om de werkgelegenheid hier te houden en niet te laten afvloeien naar Oost-Europa. Er wordt werk geboden aan 25 man personeel.

Een garagebedrijf gaat failliet en kan een doorstart maken. Wel is er nieuwe financiering
nodig, voor aanpassingen en materialen om de werkwijze rendabel te maken. PILON verstrekt
het bedrijf een lening waardoor diverse monteurs aan het werk worden gehouden.

Bij een wasserij / stomerij werken 25 à 30 laagopgeleide personen uit de doelgroep. Er is
werkkapitaal nodig om te kunnen expanderen. Er worden leningen verstrekt – onder meer
door PILON – die dit mogelijk maken.

Een ondernemer met twee man in dienst heeft omwille van een komende en innovatieve
investering een overheidssubsidie toegezegd gekregen. Maar die zal hij pas over driekwart
jaar krijgen en tot die tijd is hij niet bij machte de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.
PILON maakt deze overbrugging mogelijk.

Een schoonmaakbedrijf biedt werk aan maar liefst 85 personen. Maar het bedrijf loopt tegen
tijdelijke financiële problemen aan die het boven de kop groeien. Zonder financiering zou het
in een dergelijk geval best wel afgelopen kunnen zijn, PILON springt bij.

De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is een omvangrijke vrijwilligersorganisatie met een paar betaalde krachten. Deze kwam voor de opgave te staan om het stationsgebouw te Simpelveld zelf te financieren. Als het niet rond zou komen, zou de hele organisatie in duigen vallen. Het is uiteindelijk door de provincie Limburg opgepakt die voor de financiering zorg droeg. Maar de casus is in de periode daarvoor door PILON ondersteund en begeleid ter overbrugging naar een meer definitieve oplossing. Uit het voorbeeld van de ZLSM blijkt al dat PILON zich niet alleen op arbeidsplaatsen richt
maar ook aandacht besteedt aan dagbesteding voor mensen uit de doelgroep. Hierbij valt te denken aan organisaties als Talent, Novizorg, Stichting Zwerfjongeren en Gered Gereedschap.

Talent is een organisatie waarbij mensen met beperkingen werken. Zonder deze hulp waren
deze mensen nooit op de reguliere arbeidsmarkt gekomen. Een van de sectoren waarop Talent
zich richt is de horeca. Wel moeten er dan etenswaren vervoerd worden en hiervoor gelden
strikte eisen inzake koeling. PILON heeft daarom samen met andere partijen een gekoelde
auto, geschikt voor het transport van eten gefinancierd en ter beschikking gesteld.

Relim (centra voor arbeidsrehabilitatie, vakopleidingen & expertise) voorheen “Der Stjiel” richt zich middels (leer)werkplaatsen op mensen met psychische en/of verslavingsproblemen en poogt deze personen vanuit hun psychische nood terug te leiden naar de maatschappij. Het is een beproefde methode, waarbij aangetoond is dat mensen vanuit de werkplaats daadwerkelijk uitstromen naar een nieuwe job. Aan deze organisatie stelde PILON inrichting voor de restauratie van oldtimers ter beschikking.

Bij de organisatie ‘Gered gereedschap’ werken mensen die buiten het reguliere arbeidsproces zijn gevallen. Daarmee levert de organisatie goed werk in twee opzichten: enerzijds de doelgroep waaraan werk wordt geboden, en anderzijds door de aard van de activiteiten. PILON draagt daarom bij aan dit initiatief.

De Voedselbank levert eveneens op twee fronten verdienstelijk werk; als organisatie om werkervaring op te doen voor laaggeschoolden, vrijwilligers of personen die uit het arbeidsproces geraakt zijn. Bovendien wordt als hoofddoel voedsel als eerste levensvoorwaarde beschikbaar gesteld aan wie onder de armoedegrens terecht is gekomen. Toch loopt ook een dergelijke verdienstelijke organisatie aan tegen lastig realiseerbare noodzakelijkheden. Daarom stelde PILON de organisatie een heftruck ter beschikking waarmee in het magazijn de voedselvoorraden verplaatst kunnen worden.