Uitgangspunten van PILON voor financiële participatie

Voorwaarden voor een project

PILON ondersteunt projecten die passen binnen de doelstellingen van de stichting. We benoemen ze hieronder kort.

Doelgroep
De eerste voorwaarde is dat de projecten/initiatieven moeten kunnen leiden tot versterking van werkgelegenheid. Ook het (opnieuw) opdoen van werkervaring en daarmee de kloof slechten tussen arbeidsuitval en hervatting ervan heeft de sympathie van PILON.

Regio
PILON heeft zijn wortels in de sociale werkvoorziening die is voortgekomen uit de mijnindustrie. Het “werkgebied” is daardoor bepaald: Zuid- en Midden-Limburg. Juist in deze regio is sprake van een relatief groot aantal personen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

MKB

De focus is gericht op het midden- en kleinbedrijf. Dit past bij de schaalgrootte van PILON, zowel qua bedrijfsvorm als bij de financiële omvang van de projecten. De bedrijven die aankloppen, worden beoordeeld op alle onderdelen van de bedrijfsvoering, w.o. het bestuur/de bestuurder van de onderneming.

Wijze van financiering: donaties

Wat PILON betreft zijn er voor geschikt bevonden projecten diverse financieringsvormen mogelijk. Het gaat om maatwerk waarbij de aanvraag en de noden van het bedrijf op z’n merites beoordeeld worden. Het kan bij de bijdrage van de stichting giften betreffen voor organisaties met een identieke doelstelling – bijvoorbeeld dagbesteding of werkervaring – die voor een grotere en eenmalige uitgave staan.

Wijze van financiering: leningen

Een andere categorie is het verstrekken van een (achtergestelde) lening. Hiermee ontstaat een langjarige relatie met de onderneming . Daarbij moet worden opgemerkt dat Pilon alleen dan op deze wijze participeert wanneer financiering door de reguliere financiële instellingen niet of niet in voldoende mate mogelijk is. Uitsluitend bij voldoende maatschappelijk rendement zal Pilon de helpende hand bieden.

(Langdurige) relatie

Met bedrijven en organisaties waaraan PILON een bijdrage verstrekt wordt een (soms langdurige) relatie aangegaan. De stichting onderhoudt in die tijd een intensieve zakelijke relatie. Dat geldt zowel bij een schenking als bij een lening. Bij de giften wordt vaak de rekening van een grote eenmalige kostenpost betaald. Dat biedt directe controle en is overzichtelijk.
In het geval van de lening is er sprake van een langer lopende financiële betrokkenheid van PILON. Omwille van die financieringsvorm wordt een actieve communicatiewijze verlangd van de begunstigde. Uit periodiek contact en inzage in de realisatie moet duidelijk worden hoe de financiële positie zich ontwikkelt. Daarbij kijkt PILON mee of de doelstelling gerealiseerd wordt. Uit ervaring weet PILON dat een succesvolle wijze om een bijdrage aan de doelstellingen te leveren, wordt gerealiseerd door een bestaand bedrijf dat in tijdelijke problemen is geraakt, verder te helpen. Als namelijk de tijdelijke problemen zijn opgelost, zijn daarmee arbeidsplaatsen zeker gesteld. Dat is dus van groot belang. Uit dergelijke contacten komt vaak een meerjarige relatie tussen de verstrekker en de ontvanger van een lening voort. Dat PILON hierbij een vinger aan de pols houdt komt voort uit sociale betrokkenheid, maar is ook noodzakelijk om het zakelijke belang te borgen